Sustainability

Umbono Wokusimama

Ukusimama Umbono Corporate Isibopho senhlalo

Sikholwa ukuthi izimpilo zabantu kufanele zicebiswe ngokusebenzela uMicen. Sibuyisela emiphakathini lapho abantu bethu behlala futhi basebenze khona, futhi izindinganiso zethu eziyinhloko zifingqiwe ngamagama amabili - ukwethemba nokuhlonipha. Amalungu eqembu lethu athembekile ukuthi athathe isinyathelo, abuze imibuzo futhi abe nesibindi. Siyahloniphana njengabantu ngabanye, siyayihlonipha iplanethi esiyithandayo, futhi sibaphatha kahle bonke ababambiqhaza nabalingani bethu.